Algemene Voorwaarden Oldtimer Restauratie Benno Maathuis

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN OLDTIMER RESTAURATIE BENNO MAATHUIS, gevestigd te 7521 JG Enschede, Olieslagweg 120, Kamer van Koophandel Enschede nummer 6058568.

1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende gebruikte begrippen verstaan:

1.1: Opdrachtnemer: Oldtimer Restauratie Benno Maathuis, Enschede

1.2: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege opdrachtnemer diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

1.3: Object: De zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

1.4: Werkzaamheden: Nieuwbouw, restauratie, schoonmaak, bekleding alsmede reparatie en onderhoud.

1.5: Nieuwbouw: Het bouwen, opbouwen, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen (waaronder begrepen aanhangers en trailers) of delen van voertuigen zoals carrosserieën en/of onderstellen en alle daarmee in de ruimste zin verband houdende voorbereidings-, uitvoerings- en afwerkingswerkzaamheden.

1.6: Restauratie: Alle werkzaamheden, zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object te brengen in een uiterlijke en technische staat van authenticiteit. Waarvan aannemelijk is dat het deze bezat ten tijde van de eerste aflevering door de fabrikant, alsmede het zonodig geschikt maken van het object voor het gebruik op de openbare weg.

1.7: Schoonmaak: Alle werkzaamheden, die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van het object.

1.8: Bekleding: Het opnieuw bekleden of herstellen van de bekleding van het object.

1.9: Reparatie en onderhoud: Schadeherstel, lak en spuit-, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan of met betrekking tot voertuigen of delen van voertuigen, die niet als nieuwbouw, schoonmaak en/of restauratie kunnen worden beschouwd.

2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtshandelingen van opdrachtnemer, alsmede op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij deze overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de opdrachtgever deze algemene voorwaarden ook inzien op de website van opdrachtnemer of aan opdrachtnemer verzoeken zorg te dragen voor kostenloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.

2.3 Deze algemene voorwaarden zullen ten allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

3: Offertes

3.1 Een offerte van opdrachtnemer is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Wordt een offerte evenwel als aanbod aangemerkt of kan worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij opdrachtnemer in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

3.4 Alhoewel de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijzen en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan gaan duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden en de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De opdrachtnemer kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.5 De offerte beschrijft in ieder geval de gegevens van het object van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is, zal dit worden vermeld, waarbij de opdrachtgever echter hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, zoals in deze voorwaarden nader omschreven.

3.6 Indien de niet eigenaar zijnde opdrachtgever niet hoofdelijk aansprakelijk wenst te zijn, dan dient een schriftelijk en ondertekende verklaring van de eigenaar te worden overlegd met een handmatig geschreven ‘voor gelezen en voor akkoordverklaring’ van de te bevestigen offerte, waarna deze pas in behandeling kan worden genomen.

3.7 Kosten voor het verrichten van een vooronderzoek, benodigd voor het maken van een offerte, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit zal bij de aanname door de opdrachtnemer worden medegedeeld. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de offerte, dan zijn de kosten hiertoe gemaakt in principe declarabel en direct contant opeisbaar.

4: Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal dan indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

4.3 De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens inzake het toevertrouwde object, waaronder de rechtmatigheid van de eigendom.

5: Stelposten voor meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra de opdrachtnemer voorziet dat de desbetreffende stelpost van het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de opdrachtnemer gehouden de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling onderleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat ze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de opdrachtnemer tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval door opdrachtgever verschuldigd blijven.

6: Prijzen

6.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gelden de prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de opdrachtnemer anders wordt vermeld. Voor andere opdrachtgevers gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de opdrachtnemer anders wordt vermeld.

6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de opdrachtnemer de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijsstijging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen wordt op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

6.5 De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen vijf dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7: Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetalingen, deelbetalingen of termijnbetalingen) zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevertermijn van het object wordt overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoeding voor het resterende gedeelte te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.3 Indien betaling middels deelbetalingen, termijnbetalingen of vooruitbetalingen is overeengekomen is de opdrachtgever ook verplicht de verschuldigde vergoeding binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Bij verzuim daarvan is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

7.4 De vordering van opdrachtnemer is echter terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de opdrachtgever tegelijkertijd intreed, indien:

 1. De opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat.
 2. Beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd.
 3. De opdrachtgever haar bedrijf of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.5 Schulden van de opdrachtgever, ongeacht uit welke hoofde ontstaan, dienen aan de opdrachtnemer contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.

7.6 Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de algehele voldoening daarvan.

7.7 Alle door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de opdrachtgever van al hetgeen zij aan de opdrachtnemer is verschuldigd, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.8 Indien opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

7.9 In geval van meerdere opdrachtgevers is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele factuurbedrag en de verschuldigde kosten.

8: Levertijd

8.1 De door de opdrachtnemer vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. Ingeval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de opdrachtnemer bovendien redelijke stallingskosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

9: Garantie

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 De opdrachtnemer kan ten behoeve van de opdrachtgever een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

9.3 Ten aanzien van de werkzaamheden gebruikte zaken, die niet door de opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd geldt de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

9.4 De in artikel 9.1 omschreven garantie geldt niet in het geval dat:

 1. Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de opdrachtnemer onzorgvuldig uitgevoerde behandeling en / of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de opdrachtnemer bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken.
 3. Bij daglicht met het blote oog niet waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object.
 4. Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak alsmede aan niet door opdrachtgever aangebrachte of niet door de opdrachtgever bewerkte delen.
 5. Gebreken aan objecten die na aflevering door de opdrachtgever niet in de onderneming van de opdrachtgever een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever, uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim.
 6. Zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigingen met een aan hem door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden.
 7. Te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn voorbewerkt.

9.5 De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in artikel ad 9.1 vervalt indien:

 1. De opdrachtgever het object niet binnen de door opdrachtnemer vastgestelde termijn ter beoordeling / controle aanbiedt aan welke beoordeling / controle voor de opdrachtgever geen kosten zijn verbonden.
 2. De opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de opdrachtnemer indient.
 3. De opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.
 4. Werkzaamheden die verband houden met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden zonder toestemming van de opdrachtnemer door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de opdrachtgever kan worden aangetoond.

10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enigerlei schade aan het object of zaken van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder de zaken van opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden of waardepapieren.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van opdrachtnemer zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

11: Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden aangerekend indien hij in een situatie van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat opdrachtnemer door een (toerekenvatbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt mede begrepen:

 1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. Vertraagde of te late toelevering door een of meerder leveranciers van opdrachtnemer.
 3. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar opdrachtnemer toe of van opdrachtnemer naar opdrachtgever wordt verhinderd of belemmerd.
 4. Oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

11.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om haar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen, ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de opdrachtnemer slechts heeft voor zover de opdrachtgever daar voordeel van heeft.

12: Vervangen onderdelen

12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van de opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de opdrachtgever direct na op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

13: Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tekeningen en overige bescheiden, met uitzondering van expertiserapporten en door de opdrachtgever geleverde stukken, die deel uitmaken van de overeenkomst of offerte, blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet zonder zijn toestemming op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd.

14: Ontbinding

14.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

14.2 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

14.3 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

14.4 De opdrachtnemer zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht, dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht, onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge de ontbinding van de overeenkomst.

15: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken, waaronder ook objecten, blijven uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer totdat alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.

15.2 Totdat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle in het kader van overeenkomst (en/of eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de opdrachtnemer de desbetreffende zaken van de opdrachtgever onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de opdrachtgever ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

15.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de opdrachtnemer tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De opdrachtnemer kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

15.4 Ingeval van be- of verwerking door opdrachtnemer van de in lid 1 van dit artikel gemelde zaken met door of vanwege opdrachtnemer verstrekte (hulp) zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de opdrachtgever aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.

15.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de opdrachtgever verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren.

15.6 Zolang er op de door opdrachtnemer geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze niet buiten zijn normale bedrijfsuitoefening bewaren.

15.7 Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de opdrachtgever aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zij op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de opdrachtgever aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

15.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is, is de opdrachtgever verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan opdrachtnemer te verpanden.

16: Geschillen

16.1 Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg zijn kunnen op verzoek van partijen voorgelegd worden aan de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf, Postbus 299, 2170 AG Sassenheim die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

16.2 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de hierboven genoemde Commissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is of zaken doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

16.3 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG executieverdrag van 27 september 1968.

17: Toepasselijk recht

17.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.